Općina Nova Rača, Nova Rača
Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđavac
Tel: (043) 886 036, Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

  • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, kulture tehničke kulture i sporta socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.
  • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju.
  • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na dovršenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera.
  • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora.
  • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu.
  • poslove opće uprave općine i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela.
  • poslovi unapređenja mjesne samouprave i rad mjesnih odbora.

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE NOVA RAČA

Saša Kutnjak, mag.iur. – rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Nova Rača
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NOVA RAČA

Barica Sabolović - referent za uredsko poslovanje, poljoprivredno zemljište, gospodarstvo i stambene poslove
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Blaženka Bulić - referent za proračun i financije
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Jasna Pečar - referent za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, vatrogastvo i zaštitu i spašavanje
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Antonio Babec - komunalni redar
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Trenutno se nalazite:  Početna Lokalna samouprava Jedinstveni upravni odjel