Adresa: Trg S. Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo Općine Nova Rača ima 13 članova.

Predstavničko tijelo:

 • donosi statut jedinice lokalne samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice samouprave,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu s ovim Zakonom i statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstav­ničkog tijela.

Općinsko vijeće Općine Nova Rača ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstav­ničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo. Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstav­ničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavnič­kog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, njihov mandat je obavezujuć i oni nisu opozivi. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.


Općinsko vijeće Općine Nova Rača saziv 2017. godine:

 • IVANČIĆ DAMIR, (HSS)
 • LONČAR IVANA, (HSS)
 • MANJKAZ ZDRAVKO, (HSS)
 • CRNOJEVIĆ NIKOLA, (HSS)
 • FELTRIN CRISTINA, (HSS)
 • GALIĆ ĐURĐA, (HSS)
 • SARAJA JOSIP, (HSS)
 • SABOLOVIĆ DAVOR, (HDZ)
 • JUKIĆ JOSO, (HDZ)
 • ĆURIĆ ŽELJKO,(HDZ)
 • KATEKOVIĆ DRAŽEN, (Nezavisna lista Dražen Kateković)
 • MRKALJ SLOBODAN, (Nezavisna lista Dražen Kateković)
 • TOBER DAVOR, (HSS SR)

Predsjednica općinskog vijeća: Ivana Lončar (HSS)

Potpredsjednik općinskog vijeća: Davor Sabolović (HDZ) i Damir Ivančić (HSS)

Predstavnik albanske nacionalne manjine: Edurad Gojani

Trenutno se nalazite:  Početna Lokalna samouprava Općinsko vijeće