Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo Općine Nova Rača ima 13 članova.

Predstavničko tijelo:

 • donosi statut jedinice lokalne samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice samouprave,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu s ovim Zakonom i statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstav­ničkog tijela.

Općinsko vijeće Općine Nova Rača ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstav­ničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo. Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstav­ničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavnič­kog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, njihov mandat je obavezujuć i oni nisu opozivi. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Općinsko vijeće Općine Nova Rača saziv 2017. godine:

 • IVANČIĆ DAMIR, (HSS)
 • LONČAR IVANA, (HSS)
 • MANJKAZ ZDRAVKO, (HSS)
 • CRNOJEVIĆ NIKOLA, (HSS)
 • FELTRIN CRISTINA, (HSS)
 • GALIĆ ĐURĐA, (HSS)
 • SARAJA JOSIP, (HSS)
 • SABOLOVIĆ DAVOR, (HDZ)
 • JUKIĆ JOSO, (HDZ)
 • ĆURIĆ ŽELJKO,(HDZ)
 • KATEKOVIĆ DRAŽEN, (Nezavisna lista Dražen Kateković)
 • MRKALJ SLOBODAN, (Nezavisna lista Dražen Kateković)
 • TOBER DAVOR, (HSS SR)

Predsjednica općinskog vijeća: Ivana Lončar (HSS)

Potpredsjednik općinskog vijeća: Davor Sabolović (HDZ) i Damir Ivančić (HSS)

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 nova-raca.hr - Sva prava pridržana.
facebook-square