Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

  • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, kulture tehničke kulture i sporta socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.
  • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju.
  • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na dovršenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera.
  • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora.
  • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu.
  • poslove opće uprave općine i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela.
  • poslovi unapređenja mjesne samouprave i rad mjesnih odbora.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NOVA RAČA

Helena Ščrbačić - upravni referent za uredsko poslovanje, poljoprivredno zemljište, gospodarstvo i stambene poslove; službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel:  
043/886-101
Blaženka Bulić - referent za proračun i financije
Tel:  
043/886-101
Jasna Pečar - referent za poslove općinskog načelnika, općinskog vijeća i prostorno planiranje
Tel:  
043/886-101
Antonio Babec - referent za vatrogastvo, zaštitu okoliša, zaštitu i spašavanje; komunalni, poljoprivredni i prometni redar
Tel:  
043/886-101

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 nova-raca.hr - Sva prava pridržana.
facebook-square